Pravila privatnosti

Saglasnost za korišćenje ličnih podataka

Društvo Gas Lider d.o.o., Beogradska 132b, 11224 Vrčin – Beograd, MB: 20091029, PIB: 104110760 (dalje u tekstu: „Gas Lider“), poštuje privatnost Vaših ličnih podataka i obavezuje se na njihovu zaštitu u skladu sa primenjivim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS br.97/08,104/09-dr.zakon,68/12-odlukaUS i 107/12) u daljem u tekstu: „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“.

Lični podaci se prikupljaju u trenutku Vaše registracije na Internet strane Gas Lidera (na primer putem registracionog formulara, prijave za newsletter) ili kada ih dobrovoljno otkrijete prilikom, npr., sprovođenja ankete za kupce, davanja povratnih informacija, učestvovanja u konkursima ili prijavama za posao putem slanja radne biografije (CV-a).

Ukoliko ne želite da ostavite Vaše lične podatke koje od Vas tražimo, postoji mogućnost da nećete moći pristupiti pojedinim delovima, uslugama ili funkcijama Internet strana ili nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovor na Vaše pitanje.
Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju i koriste od strane Gas Lidera na način i prema uslovima navedenim u ovoj Saglasnosti su:

 • Vaše lično ime i prezime
 • Vaša adresa prebivališta/boravišta
 • Vaša e-mail adresa
 • Broj telefona, mobilonog telefona i/ili faksa

nadalje naznačeni kao „Lični podaci“.
Lični podaci prvenstveno prikupljamo radi:

 • evidencije garantnog roka
 • naše interne statističke obrade podataka
 • promocije novih proizvoda i usluga
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugog reklamnog materijala
 • istraživanja tržišta i sličnih vezanih aktivnosti

nadalje naznačene kao „Svrha obrade“.

Konačno, korišćenjem ove Strane, Vaš računar će automatski otkriti određene tehničke i druge podatke i iste ćemo prikupiti (kao što su Vaša mrežna adresa, vrsta pretraživača i podatak o strani koja Vas je uputila na našu Stranu) radi operativnih i sigurnosnih razloga, i radi boljeg razumevanja na koji se način koriste naše Strane.

Davanjem Saglasnosti na korišćenje Ličnih podataka, pristajete da se Vaši Lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane društva Gas Lider ili bilo kojeg društva angažovanog od strane društva Gas Lider radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade Ličnih Podataka, a koji se mogu nalaziti izvan Republike Srbije, i to u državama članicama Evropske Unije i SAD-a u gore naznačene Svrhe obrade bez obaveze da Vas Gas Lider o svakom pojedinom korišćenju Ličnih podataka prethodno posebno obaveštava.

Osim gore izričito navedenih, Vaše Lične podatke nećemo koristiti, obrađivati, prenositi niti ih stavljati na raspolaganje bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim osobama bez Vašeg dodatnog pristanka, osim slučajeva korišćenja Ličnih podataka za koje nije potrebna Vaša prethodna saglasnost, u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (kao što su: slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi Vas ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet, slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora, u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe i u drugim slučajevima određenim zakonom).

Ova Pravila privatnosti se primenjuju isključivo na Internet strane Gas Lidera, i ne primenjuje se na strane trećih osoba. Na Internet stranama Gas Lidera mogu biti pružene veze (linkovi) na web strane koje bi Vas mogle zanimati. Štaviše, radi poznatih karakteristika Interneta, ne možemo garantovati nivo standarda zaštite privatnosti na takvim stranama, ni preuzeti odgovornost za sadržaj strana koje nisu Gas Lider strane. Ova Pravila privatnosti nisu namenjena primeni na bilo kojoj strani koja ne pripada Gas Lideru, a čija se veza može nalaziti na Internet stranama Gas Lidera. Kada god koristite veze na druge strane, treba da budete oprezni i da pročitate pravila privatnosti predmetne strane.

Davanjem Vaše saglasnosti za korišćenje Ličnih podataka, Vi izjavljujete da se slažete da Vaše Lične podatke Gas Lider štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim Ličnim Podacima, bez obzira da li se radi o ovlašćenim radnicima Gas Lider-a i/ili društvima angažovanim od strane Gas Lider-a, Gas Lider posebno obavezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup Vašim Ličnim Podacima imaju samo ovlašćene osobe Gas Lider-a i samo u meri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga, pri čemu se na svim nivoima poslovanja primenjuju najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa što uključuje, ali se ne ograničava na, kriptološko osiguranje svih podataka u toku arhiviranja i prenosa informatičkim i telekomunikacionim sistemom, upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na rad upotrebom korisničkih imena i propusnica (password) na svim nivoima unosa i obrade, 24-časovni alarmni sistem i zaštitu poslovnih prostorija u kojima se nalaze računari, telekomunikaciona i druga IT oprema neophodna za rad sistema, spremanje i čuvanje svih podataka eventualno arhiviranih u štampanom mediju i/ili prenosivom informatičkom mediju u prostorijama i objektima sa zaštićenim pristupom i slično.

Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu - trenutak uvrštavanja na mailing listu je isključivo Vaš pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših Ličnih podataka je trajna, a u svakom trenutku možete odustati od date Saglasnosti, da zatražite promenu ili ispravku već datih Ličnih podataka i/ili zatražiti prestanak daljnje obrade Vaših Ličnih Podataka i isključenje sa naše mailing liste. Nakon toga, Lični podaci se više ne koriste od strane Gas Lider-a, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka kada Lični podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Ova Saglasnost obuhvata i sve naknadne izmene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od napred navedenih vrsta podataka, za koje Gas Lider sazna u obavljanju svoje delatnosti i vredi do nastupanja jedne/neke od sledećih okolnosti: opoziva Saglasnosti i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja Svrhe obrade za koju je Saglasnost data i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog organa nadležnog za nadzor nad obradom Ličnih podataka. U svim navedenim slučajevima, Vaši Lični Podaci će biti brisani i njihova daljnja obrada će prestati.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom napred navedenih Ličnih Podataka i ako ovu Saglasnost želite zbog bilo kojeg razloga i bilo kada da opozovete i ukoliko smatrate da je potrebno ispraviti Vaše Lične podatke, molimo da nam se obratite pisanim putem (preporučenom poštom, telefaksom ili putem e-mail-a) na sledeću adresu:

 • Gas Lider d.o.o., Beogradska 132b, 11224 Vrčin – Beograd
 • Telefon: +381 (11) 8053-370; +381 11 8055-803
 • Faks: +381 11 8053-370
 • E-mail: office@gaslider.rs