Pravne napomene

Pristupom Internet stranama Gas Lidera, Vi prihvatate, bez ograničenja ili uslova, ove Pravne napomene. Strane i njihove usluge možete koristiti isključivo u skladu sa pravnim propisima i ovim Pravnim napomenama. Ako se ne slažete sa Pravnim napomenama, nemojte nastavljati sa pretraživanjem Internet strana.

Svako korišćenje internet strane www.gaslider.rs je podložno niže navedenim uslovima i rokovima. Posebno umnožavanje, prevođenje, pohranjivanje i obrada celog ili delimičnog sadržaja u drugim medijima je dopušteno samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu i uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga, daljnje umnožavanje, reprodukcija ili bilo kakvo distribuiranje je dozvoljeno samo uz izričito dopuštenje Gas Lidera.

Gas Lider će uložiti sav raspoloživi napor za izradu svoje web stranice.

Sadržaj i podaci objavljeni na stranama www.gaslider.rs su Vam pruženi „kao takvi“ i „kao dostupni“ bez izjava i garancija bilo kakve vrste. Gas Lider se odriče i isključuje svaku izjavu i garanciju koje je izričito spomenuto ili se na isto upućuje, uključujući ali se ne ograničavajući na garancije za tržišnu konkurentnost ili prikladnost strana za određene svrhe najšire moguće mere dopuštene zakonom. Nadalje, isključuje se bilo kakva odgovornost za aktuelnost, ispravnost ili potpunost prikazanih informacija i podataka. Gas Lider naročito ne izjavljuje i ne garantuje, izričito ili pretpostavljeno, za tehničku dostupnost, prikladnost ili nepostojanje nedostataka internet strane. Gas Lider zadržava pravo na izmenu ili nadopunu informacija i podataka na svojoj web strani bez prethodne najave i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizišle iz takvih promena, kao ni za štetu koja bi nastala kao posledica takvih promena.

Svi korisnici koji pristupaju na stranu www.gaslider.rs koriste njen sadržaj na sopstvenu odgovornost. Gas Lider neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja www.gaslider.rs strane ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Sadržaj i podaci objavljeni na stranama www.gaslider.rs su isključivo informativnog karaktera i namenjeni su zainteresovanim osobama. Podaci o proizvodima i uslugama se mogu odnositi na ograničena geografska područja i tržišta. Pozivanje na proizvod ili uslugu na stranama ne znači da je takav proizvod ili usluga trenutno dostupan ili će biti dostupan na Vašem području.

Ni jedan podatak ili sadržaj na stranama www.gaslider.rs se ne može smatrati ponudom od Gas Lidera. Gas Lider izričito zadržava pravo da odbije svaki zahtev na davanje ponude od strane Gas Lidera koji se zasniva na sadržaju strana.

Ova web strana sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet strana nad kojima Gas Lider nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu sa tim i označavaju. Takve strane su izradila treća lica, stoga Gas Lider ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj ili za bilo koji drugi aspekt vezan za te strane.

Gas Lider poštuje privatnost posetilaca na online stranama i prikupljaće samo lične podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika kada nam se isti dobrovoljno dostave. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtevima za informacijama i oslanjaćemo se na te podatke kako bismo bolje razumeli potrebe svojih korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo da koristimo te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Obavezujemo se da nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promena u politici privatnosti Gas Lidera će biti objavljena na ovoj web strani. Za više informacija o načinu korišćenja Vaših ličnih podataka, molimo Vas da proverite obaveštenje o načinu korišćenja ličnih podataka ovde.

Gas Lider može ove Pravne napomene, na bilo koji način, u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodnog obaveštenja, prema sopstvenom nahođenju, izmeniti, dopuniti, smanjiti ili na drugi način ažurirati. Vi pristajete na takve izmene i vezani ste izmenjenim Pravnim napomenama, kad god koristite strane www.gaslider.rs.